Disclaimer

Onder deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.

Under this disclaimer shall apply:

owner: the owner of the website;
Use (s): all possible actions;
You, the user (visitor) of the website;
the content: all content present on the website;

The content is by the owner with the utmost care, but the owner does not accept any liability in respect of any inaccuracies in the displayed.
The owner is not responsible for content on the linked files on this website and / or websites referenced.
Unauthorized or improper use of the content or parts thereof infringe intellectual property rights
Permission to use the content shown, or parts thereof, in public places should be requested writing to me.